Oct. 4th-Chapters 6 & 7

https://youtu.be/wEU4aJO4uu0